Η INTRASOFT International επιλέχθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROSTAT) για την υλοποίηση νέου έργου ανάπτυξης λογισμικού στον τομέα της προτυποποίησης και ηλεκτρονικής ανταλλαγής στατιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων.

Η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η INTRASOFT International και η Agilis ΑΕ επελέγη ως ο πρώτος σε σειρά διαδοχής ανάδοχος της σύμβασης-πλαίσιο SDMX για το τμήμα 1 και τμήμα 2, μέγιστης διάρκειας τεσσάρων ετών. Η συμμετοχή της INTRASOFT International εκτιμάται σε 3,85 εκατ. ευρώ, 42% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το SDMX αποτελεί ένα διεθνές (ISO) πρότυπο για την ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων που τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, της ΕΚΤ, της EUROSTAT, του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, της Στατιστικής Υπηρεσίας του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η υιοθέτηση και εφαρμογή του SDMX αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και στη μείωση του κόστους για τις αρμόδιες εθνικές διοικήσεις και την ίδια τη EUROSTAT.

Οι δραστηριότητες της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνουν υπηρεσίες υλοποίησης, υποστήριξης και δοκιμών τυποποιημένων μορφοτύπων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποστολή στατιστικών στοιχείων από τα κράτη μέλη στη EUROSTAT, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΚΤ, τον ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.