Η Entersoft ανέλαβε να υλοποιήσει έργο CRM και ERP για λογαριασμό της C&C International. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των επαγγελματικών συνεδρίων, επιχειρηματικών ταξιδίων, διαφήμισης και επικοινωνίας.

Μετά από λεπτομερή καταγραφή των απαιτήσεων και αναγκών, η εταιρεία επέλεξε να αντικαταστήσει την υπάρχουσα υποδομή της με τα Entersoft Business Suite ERP και CRM. Το έργο αφορά όλες τις δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου. Ειδικότερα τη διαφήμιση, τις οργανωμένες δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας, την οργάνωση συνεδρίων, τις εκδόσεις και τα ξενοδοχεία.

Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν το υποσύστημα CRM του Entersoft Business Suite και η καθετοποιημένη υλοποίησή του για αντίστοιχες εταιρείες, που αυτοματοποιεί τις παραπάνω δραστηριότητες. Το νέο σύστημα υποστηρίζει πάνω από 40 ταυτόχρονους χρήστες στην υλοποίηση των ροών εργασίας, των εμπορικών και πιστωτικών πολιτικών, την πληροφόρηση και τη διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα στελέχη του ομίλου.

Ειδικότερα οι ανάγκες κάλυψης σε επίπεδο ομίλου είναι ο πολυεταιρικός προϋπολογισμός, η παρακολούθηση έργων σε επίπεδο ομίλου, οι ομιλικές ταμειακές ροές και τέλος τα αποτελέσματα κερδών και ζημιών ανά δραστηριότητα και εμπορικό τομέα στο σύνολο του ομίλου.