Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την πράσινη ανάπτυξη που έχει θέσει ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας γνωστοποίησε την έκδοση των προσκλήσεων 20.2 και 24 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τους τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατ. ευρώ. Η πρώτη πρόσκληση απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση 20.2 προϋπολογισμού 25 εκ €, αποσκοπεί – μέσω της δημιουργίας Ηλεκτρονικών Κέντρων Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών (eΚΕΠ) – στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, την αποσυμφόρηση των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και την υποστήριξη του προγράμματος «Καλλικράτης».

Η δεύτερη, (Πρόσκληση 24), προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων στον τομέα του Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η δημιουργία δασικών χαρτών και η βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί, μέσω των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  24, η παροχή πληροφοριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σχετικά με περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά δεδομένα.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, Α. Μαρκόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Οι δύο νέες Προσκλήσεις του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έρχονται να ικανοποιήσουν ανάγκες σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς: αφενός στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος, όπου η δημιουργία, επιτέλους, δασικών χαρτών αλλά και η συμμόρφωση με κοινοτικές επιταγές θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας και, αφετέρου, σε έναν πολύπλευρο και καίριο τομέα, αυτόν της Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η προσπάθεια για αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών είναι συνεχής, συστηματική και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματά της θα είναι διαρκή και ουσιαστικά».

Οι ανωτέρω Προσκλήσεις χρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους).