Η Ιntrasoft International θα προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης / προσαρμογής / επικαιροποίησης λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS με κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική, στις νέες ενοποιημένες Δ.Ο.Υ. της χώρας», ύστερα από την έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της.