Η εταιρεία DOTSOFT AE ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk)», το οποίο γίνεται στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο “ADRIATINN”», που εντάσσεται στην πράξης “An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs” Action 7.3 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ADRIATIC IPA CBC 2007-13.

Το έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής και χρηματοοικονομικής, νομικών θεμάτων και επιχειρηματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο και τις ειδικές απαιτήσεις του έργου ADRIATinn.