Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων Polyeco, για την εγκατάσταση του συστήματος QCS (Quality Control System).

Το QCS της Lavisoft αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης των Δεδομένων που επεξεργάζονται τα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου στη βιομηχανία και τα ανεξάρτητα εργαστήρια παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο του QCS αφορά τις φυσικοχημικές δοκιμές και τις μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών, νερών, αποβλήτων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Παρέχει ουσιαστική βοήθεια, καθώς μειώνει σημαντικά τον χρόνο για την αναζήτηση στοιχείων και τη σύνταξη και έκδοση των πιστοποιητικών αναλύσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμβατότητα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.