Οι εταιρείες Infotrip και Dotsoft ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο με τίτλο «Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Infokiosks και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τους κατοίκους των ενοριών, τους νέους των κέντρων νεότητας και τους επισκεπτές του συνεδριακού κέντρου της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού».

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε δύο άξονες: Α) Στον άξονα της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών υποδομών και Β) Στην διάδοση και ενημέρωση των ενοριτών, των νέων και των επισκεπτών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Μητρόπολης.

Το πρώτο σκέλος του έργου αφορά στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης με χρήση αμιγώς ασυρμάτων ζεύξεων στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού με βασικό στόχο: τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα να συνδέουν 4 ναούς που βρίσκονται στην πόλη του Βόλου καθώς και το Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας με το Γυμνάσιο της Μητρόπολης που βρίσκεται στην περιοχή Αλιβέρι Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. Σε κάθε ένα ναό ο ανάδοχος θα συνδέσει γραμμές ADSL τις οποίες θα πληρώσει για διάρκεια 12 μηνών από την ημέρα σύνδεσης.

Τις διαδικασίες σύνδεσης (αιτήσεις κτλ) θα γίνουν από την ΙΜΔ σε συνεννόηση με τους ναούς. Η χρήση ασύρματων ζεύξεων, επιτρέπει την υλοποίηση του δικτύου χωρίς την όχληση που συνήθως συνδέεται με τη δημιουργία άλλων καλωδιακών υποδομών (αποφεύγονται εκσκαφές, διατάραξη οικιστικού ιστού και δρόμων, επιτυγχάνεται ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου στην πόλη).

Η ανάπτυξη του εν λόγω ασύρματου δικτύου τοπικής πρόσβασης συμβάλει στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκονται οι Ενορίες και ικανοποιεί τους στόχους της τοπικής εκκλησίας για τη διάχυση θρησκευτικού περιεχομένου υπηρεσιών στις κατά τόπους ενορίες.

Το δεύτερο σκέλος του έργου είναι η σύνδεση των κέντρων νεότητας των ενοριών στο διαδίκτυο, η προβολή του θρησκευτικού θησαυρού της περιοχής, η διάδοση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Μητρόπολης μέσω της αξιοποίησης και της χρήσης των Ευρυζωνικών δικτύων.

Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 253.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.