Η Υπερίων (Hyperion Systems Engineering Ltd.) ολοκλήρωσε με επιτυχία μία σειρά μελετών μηχανικού χρησιμοποιώντας δυναμική προσομοίωση διεργασιών για την Fluor Mid East Limited.

Η Fluor ανέθεσε στην Υπερίων να αναπτύξει ένα δυναμικό μοντέλο που να προσομοιώνει με υψηλή ακρίβεια τη διεργασία της συμπίεσης στα πλαίσια του έργου επέκτασης του βιομηχανικού συμπλέγματος παραγωγής αερίου στο Habshan της Abu Dhabi Gas Industries Ltd (GASCO), καθώς και να διεξάγει μία σειρά από μελέτες μηχανικού, με στόχο να επιβεβαιώσουν την αρτιότητα της λειτουργίας (α) των συστημάτων ελέγχου και προστασίας των καινούριων συμπιεστών και (β) του συνόλου των συστημάτων διαμοίρασης φόρτου στους συμπιεστές της μονάδας.

Τα αποτελέσματα των μελετών χρησιμοποιήθηκαν για την κατανόηση της συμπεριφοράς του εξοπλισμού αρκετό καιρό πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας.