Η Dotsoft ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «activity A1.2 "Identifying successful new business models for rural SMEs” within the project “Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs – Innogrow”, PGI00241, under the Interreg Europe programme», σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ του Φορέα Stara Zagora Regional Economic Development Agency και της Dotsoft.

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό έκθεσης μεθοδολογίας με την οποία επιδιώκεται α) η υποστήριξη των εταίρων του έργου Innogrow για τον εντοπισμό εταιρικών σχέσεων μεταξύ γειτονικών χωρών της Ε.Ε. προβάλλοντας τα ανάλογα επιχειρηματικά μοντέλα που αφορούν στην αγροτική οικονομία και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εδαφών των εταίρων και των μέσων πολιτικής, και β) την παροχή εργαλείων συλλογής και αξιολόγησης για να διασφαλιστεί η συνεπής τεκμηρίωση και αξιολόγηση των προσδιορισμένων περιπτώσεων.