Η Intrasoft International υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων και δομών έρευνας και καινοτομίας».

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αφορά το Ερευνητικό Υπολογιστικό Σύστημα του Εργαστηρίου Φυσικής του ΕΑΠ. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 677.887 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι, άξονας προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» θεματική προτεραιότητα: «Υποδομές εκπαίδευσης».