Η Adacom, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, ολοκλήρωσε την υλοποίηση έργου PKI στην εταιρεία KIBS AD Skopje - Clearing House Inter-bank Systems στη FYROM.

Η Adacom σε αυτό το έργο ανέλαβε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη φιλοξενία της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού για έκδοση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την κατασκευή των απαραίτητων διεπαφών που θα χρησιμοποιεί η Αρχή Εγγραφής της KIBS για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των ψηφιακών πιστοποιητικών που θα εκδίδονται από τις αρχές πιστοποίησης που δημιουργήθηκαν. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών η KIBS αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας αλλά και την μη αποποίηση ευθύνης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιεί με τους πελάτες της.