Ο "Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - Intelligent Transport Systems - ITS Hellas", μετά από την 1η τακτική Γενική Συνέλευση, στις 21 Ιανουαρίου 2010, εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Βασίλειος Μιζάρας (Infotrip S.A.)
Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Ράπτης (E-Trikala S.A.)
Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ)
Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης (Telenavis Hellas S.A.)
Μέλος: Γεωργία Αυφαντοπούλου (Ι.ΜΕΤ.)
Μέλος: Απόστολος Μπιζάκης (Tredit S.A.)
Μέλος: Γεώργιος Εμμανουηλίδης (Denco S.A.).

Η ITS Hellas (www.its-hellas.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη Ελληνικών τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών προς όφελος της αποτελεσματικότητας των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών.
Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems-ITS) είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον τομέα των μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη ασφαλέστερη και οικονομικότερη, κυκλοφορία ατόμων ή εμπορευμάτων.

Υφιστάμενα μέλη της ITS Hellas είναι Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ως κοινό χαρακτηριστικό έχουν την ενασχόληση τους με τις ευφυείς μεταφορές στον Ελληνικό χώρο, ενώ κάθε φορέας με ενδιαφέρον σε ευφυείς μεταφορές μπορεί να αιτηθεί την συμμετοχή του στην ITS Hellas.