Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΤΕ, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ στην οποία ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν το Πρώτο και το Πέμπτο Θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου) και 12 (Διευθύνων Σύμβουλος) του ισχύοντος Καταστατικού.

Σε συνέχεια της υποβολής παραίτησης εκ μέρους των μελών του Ηλ. Γούναρη, Λ. Κορρέ, Γ. Μπήτρου και Γ. Τζοβλά, το Δ.Σ. αποφάσισε και εξέλεξε προσωρινά  τέσσερα νέα μέλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, για το υπόλοιπο της θητείας εκάστου αυτών και με την ιδιότητα εκάστου αυτών, ως ακολούθως:

– Μίχαλο Κωνσταντίνο του Χρήστου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του Γούναρη Ηλία, με λήξη θητείας την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2010.

– Δρ. Μπενόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του Κορρέ Λεωνίδα, με λήξη θητείας την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2010.

– Dr. Copp Kevin του Foy Donald, ως μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του Τζοβλά Γεωργίου, με λήξη θητείας την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2010.

– Dr. Walter Martin του Josef, ως μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του Μπήτρου Γεωργίου, με λήξη θητείας την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2009.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
Βουρλούμης Παναγής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
Δημητρίου Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος
Hamid Akhavan, Μη εκτελεστικό μέλος
Dr. Copp Kevin, Μη εκτελεστικό μέλος
Dr. Karl-Gerhard Eick, Μη εκτελεστικό μέλος
Dr. Walter Martin, Μη εκτελεστικό μέλος
Ευαγγελίδης Λεωνίδας, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
Μίχαλος Κωνσταντίνος, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
Σκορίνη Ξένη, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
Δρ. Μπενόπουλος Ιωάννης, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
Ταμπούρλος Παναγιώτης, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η ΟΜΕ-ΟΤΕ διαψεύδει ότι πραγματοποιήθηκε η συνέλευση και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αποδείξουν το αντίθετο.