Οι ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016, πραγματοποιούνται ως συνέχεια της επιτυχημένης καμπάνιας το 2015, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση ανθρώπων, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φέτος, οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν τις παρακάτω 3 κατηγορίες: Young digital talent (η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16-25 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη video game), Outstanding digital skills developer (η δεύτερη κατηγορία απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο 2ο γύρο του online εκπαιδευτικού προγράμματος, Developing Digital Skills in your Classroom του European Schoolnet Academy. Δικαίωμα υποβολής video έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και παρουσιάζουν αξιοσημείωτη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, καινοτόμους τρόπους για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων) και Innovative App developer (η κατηγορία αυτή είναι ανοικτή για νέους από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών και ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη εφαρμογών. Για τη συμμετοχή απαιτούνται βασική αντίληψη για το coding, δημιουργικές ιδέες με δυνατότητα εφαρμογής και επιχειρηματικές δεξιότητες). Στην Ελλάδα, οι ενέργειες στο πλαίσιο της εκστρατείας eSkills for Jobs, συντονίζονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.