Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Ενδιάμεσων Εξειδικευμένων Φορέων που θα συμμετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση των προϊόντων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capitals):

«Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund) και «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund)» για επιχειρήσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), της Πρωτοβουλίας JEREMIE.

Κύριος σκοπός  των δύο παραπάνω εργαλείων είναι η προσέλκυση αφενός πεπειραμένων ομάδων διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων και, αφετέρου ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της μόχλευσης των κεφαλαίων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που διατίθενται στην πρωτοβουλία Jeremie.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εκ των δύο εργαλείων, «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς», αποσκοπεί  στη χρηματοδότηση νέο-ϊδρυόμενων εταιρειών στα πρώτα βήματά τους μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 400.000 ευρώ ανά εταιρεία. Συνολικά θα διατεθούν έως 30 εκατ. ευρώ μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου.

Το δεύτερο εργαλείο, «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης», στοχεύει  να ανταποκριθεί στην απαίτηση για στήριξη των ολοένα αυξανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) για επενδύσεις στον τομέα αυτό.

Έως 70 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις με τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια καινοτόμων επιχείρησεων, που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με εξωστρεφή και ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις αυτές των επιχειρηματικών κεφαλαίων θα ξεκινούν από τις 400.000 και  μπορούν να φθάνουν έως μερικά εκατ.