Ο Έπαφος και η Unisystems ολοκλήρωσαν το έργο eDataCenter στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008 και ο βασικός του στόχος είναι η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που θα αποτελέσει το κέντρο των νυν μηχανογραφικών συστημάτων του ΥπΕΠΘ αλλά και τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάπτυξη όλων των επόμενων έργων λογισμικού.

Με αυτή την Κεντρική Βάση Δεδομένων συνδέθηκαν και κατασκευάστηκαν οι παρακάτω “οικογένειες” εφαρμογών: α) Σύστημα διαχείρισης όλων των παραμέτρων του ΥπΕΠΘ, β) Σύστημα διαχείρισης των σχολικών και διοικητικών μονάδων (“φορέων”), γ) Σύστημα διαχείρισης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, δ) Δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας, αμφίδρομης ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών με τα υφιστάμενα αυτόνομα συστήματα του ΥΠΕΠΘ που περιέχουν κοινή πληροφορία με την κεντρική βάση, ε) Σύστημα Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών, στ) Δημιουργία ενός κεντρικού portal που επιτρέπει ενιαία πρόσβαση στα ανωτέρω υποσυστήματα και ζ) Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου υποσυστήματος παραγωγής αναφορών.

Βασική ιδιότητα του eDC είναι η διαλειτουργικότητα και η επεκτασιμότητά του έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να ενσωματώσει νέα υποσυστήματα που θα αναπτύσσονται ή άλλα υφιστάμενα συστήματα (του ΥΠΕΠΘ ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών) που θα αποφασιστεί να διασυνδεθούν με το κεντρικό e-Data Center στο μέλλον. Όλο το λογισμικό κατασκευάστηκε από τον Έπαφο. Το έργο περιείχε και εξοπλισμό για τις ανωτέρω εφαρμογές καθώς και εξοπλισμό για την επέκταση της μηχανογραφικής υποδομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που τον παρείχε η Unisystems. Τα ανωτέρω συνοδεύονταν και από υπηρεσίες roll-out, υποστήριξης και εκπαίδευσης που παρείχαν και οι δύο εταιρείες. Το ύψος του έργου ανήλθε στο ποσό των 2.385.734 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.