Υπάρχουν τέσσερις τύποι ευθυγράμμισης ενός τμήματος Πληροφορικής με το business. Και είναι αυτοί οι τύποι που βοηθούν τις εταιρείες να καθορίσουν το ρόλο και το στιλ του τμήματος ΙΤ.

Οι βασικές προτεραιότητες μιας εταιρείας είναι: (α) η απόδοση και η ασφάλεια, (β) οι συγχωνεύσεις και η συνοχή, και (γ) η ευελιξία και η διευθέτηση. Αυτές οι προτεραιότητες οδηγούν στην επιλογή του τμήματος ΙΤ, για να επιβεβαιώσουν το στιλ του τμήματος και για να οριστικοποιήσουν οποιεσδήποτε άλλες εκδοχές απομένουν. Η Gartner, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που ευθυγραμμίζει το business με το ΙΤ, πλαισίωσε την ανάλυση σχηματίζοντας τέσσερις τύπους.

Ο κάθε τύπος ευθυγράμμισης μπορεί με τον τρόπο του να βοηθήσει κάθε εταιρεία προκειμένου να αναγνωρίσει ποιες επιλογές θα λειτουργήσουν θετικά και ποιες αρνητικά, όπως σχηματίζονται μέσα από τις προτεραιότητες που βάζει η εκάστοτε εταιρεία.

Ο διαχωρισμός των τεσσάρων τύπων
Η ευθυγράμμιση του business με το ΙT είναι αυτή που θα καθορίσει το στιλ, την πρόταση αξίας και το ρόλο του εκάστοτε τμήματος Πληροφορικής. Τα ηγετικά στελέχη ΙΤ θα έπρεπε να συντονίσουν τις οργανωτικές και προσωπικές προτάσεις αξιών με το στιλ και τη θέση της εταιρείας στην αγορά, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη συνεισφορά από το ΙΤ. Θα έπρεπε να χρησιμοποιούν πολυεπίπεδες προτάσεις αξιών, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με το μέγεθος ή την περιπλοκότητα της επιχείρησης. Υπάρχουν τέσσερις τύποι ευθυγράμμισης που σχετίζονται με την πρόταση αξίας ενός τμήματος ΙΤ, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα.

Οι κυρίαρχες προτάσεις αξίας για κάθε έναν από τους τέσσερις τύπους, είναι οι εξής:
• Ο τύπος Τροχιστή
Η κυρίαρχη επιλογή της πρότασης αξίας είναι ο εργολάβος τεχνολογίας, εάν η εταιρεία κατευθύνεται έντονα προς την τεχνολογία και η συμβολή του ΙΤ βοηθάει σημαντικά στα κέρδη. Μια εναλλακτική λύση είναι η παροχή τεχνολογιών υπηρεσιών, όταν ο τύπος Τροχιστή περιλαμβάνει στοιχεία μπάτλερ ή ομαδικού παίκτη.

• Ο τύπος Μπάτλερ
Η κυρίαρχη επιλογή της πρότασης αξίας είναι η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών, εκτός εάν η συμβολή του ΙΤ επιμένει ιδιαίτερα στα κόστη. Στην περίπτωση που ισχύει αυτό, τότε ο εργολάβος τεχνολογίας είναι καταλληλότερος.

• Ο τύπος Ομαδικού Παίκτη
Η κυρίαρχη επιλογή της πρότασης αξίας είναι η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών. Οι περισσότερες περιπτώσεις ομαδικού παίκτη, επίσης, απαιτούν βασικές υπηρεσίες που παραδίδονται σε ευθυγράμμιση με τον τύπο Τροχιστή. Σε μερικές εταιρείες, επικρατούν τόσο οι προτάσεις αξίας του εργολάβου όσο και του συνεργάτη, με κάθε έναν σε κάθε ξεχωριστό τμήμα ΙΤ.

• Ο Τύπος Καινοτόμου
Η κυρίαρχη επιλογή της πρότασης αξίας αφορά στο δημιουργό διαδικασιών και πληροφοριών, γιατί στην περίπτωση του καινοτόμου, αυτοί οι πόροι πρέπει να λειτουργήσουν συνθετικά προς όλη την εταιρεία και να εκμεταλλευθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις Καινοτόμων, απαιτείται επίσης η προσέγγιση που εφαρμόζει ο τύπος του Ομαδικού Παίκτη, ο τύπος του Τροχιστή, και μερικές φορές έως και η προσέγγιση του Μπάτλερ. Συνήθως, αυτές οι προσεγγίσει παραδίδονται από ένα τμήμα ΙΤ με την πρόταση αξίας του παρόχου τεχνολογικών υπηρεσιών.


Οταν οι προτεραιότητες είναι η απόδοση και η ασφάλεια
Για τις εταιρείες ή τους κλάδους εταιρειών όπου η απόδοση και η ασφάλεια είναι κυρίαρχα ζητήματα, τότε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η επιχειρηματική διαχείριση και κεντροποίηση, δηλαδή, ο τύπος που αναδεικνύεται ως καλύτερος για την περίσταση είναι αυτός του Τροχιστή. Ανάμεσα στα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι οι ρυθμισμένες παροχές, όπως η παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού.

Ο τύπος Μπάτλερ, επίσης, είναι κατάλληλος, όταν η εταιρεία έχει ουσιαστικές φιλοδοξίες ανάπτυξης, ενώ διατηρεί την έμφασή της στην απόδοση και την ασφάλεια.

Ο τύπος Ομαδικού Παίκτη είναι πολύ λιγότερο αποδοτικός, ενώ ο τύπος Καινοτόμου αποτελεί μια άστοχη επιλογή που πιθανότατα θα αποτελέσει εμπόδιο στους στόχους απόδοσης και ασφάλειας.

Οταν οι προτεραιότητές είναι οι συγχωνεύσεις και η συνοχή
Για τις εταιρείες ή τα τμήματα των εταιρειών για τις οποίες είναι σημαντικές οι συγχωνεύσεις και οι δραστηριότητες με συνοχή καθ’ όλη την εταιρεία, ο τύπος Ομαδικού Παίκτη είναι ο καλύτερος. Οι κυρίαρχοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι άριστα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, καθώς χρειάζονται την καλή συνεργασία ανάμεσα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για να μπορούν να πουλήσουν σε όλες τις βάσεις πελατών.

Οι ηγέτες τους χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική των διαδικασιών, των πληροφοριών και της τεχνολογίας για να διευκολύνουν την άριστη σύνδεση και συνέχεια του τμήματος ΙΤ με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μια εταιρεία υπηρεσιών, όπως μια καινοτόμα εταιρεία ΙΤ, λειτουργεί για να διευκολύνει την επιχειρηματική μεταμόρφωση γύρω από την υποδομή της και για να δημιουργήσει κέντρα που μπορούν να αφομοιώσουν και να εκμεταλλευτούν τους πόρους που αποκτήθηκαν στις συγχωνεύσεις.

Πολλές παγκόσμιες εταιρείες που πλέον εργάζονται σε ανερχόμενες αγορές, χρησιμοποιούν τα τμήματα ΙΤ που ανάγονται στον τύπο του Μπάτλερ στις αναπτυσσόμενες χώρες και περιοχές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία δεν εμποδίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη και ευελιξία.

Ο λιγότερο αποδοτικός τύπος για αυτούς τους επιχειρηματικούς στόχους, είναι ο τύπος Τροχιστή. Ωστόσο, όταν ολοκληρωθεί μια συγχώνευση, ένα κομμάτι του όγκου δουλειάς του τμήματος ΙΤ -εφόσον πλέον βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση- μπορεί να μεταφερθεί σε ένα τμήμα που ανήκει στον τύπο Τροχιστή.

Οταν οι προτεραιότητες είναι η ευελιξία και η διευθέτηση
Οι μεγάλες επιχειρήσεις που βάζουν στόχους ευελιξίας και διευθέτησης, συνήθως αναπτύσσουν τμήματα ΙΤ σύμφωνα με τον τύπο Καινοτόμου. Ανάμεσα στα καλύτερα παραδείγματα που αναπτύσσουν τέτοιους τύπους είναι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Χρησιμοποιούν τη μεταμόρφωση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε συνεργασία με το ΙΤ για να δημιουργήσουν νέες πηγές επιχειρηματικών αξιών και διορατικότητας.

Ο τύπος Μπάτλερ, επίσης, μπορεί να αποδώσει καρπούς. Για παράδειγμα, κάποιες εταιρείες που αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο και το αέριο, επενδύουν δυναμικά στο ΙΤ, συνδυάζοντάς το με τη μηχανολογία προκειμένου να ανακαλύψουν πρωτότυπους τρόπους εύρεσης νέων πόρων ή καλύτερους τρόπους εκμετάλλευσης των υπαρχόντων.

Ο τύπος Ομαδικού Παίκτη χρησιμοποιείται όταν διευκολύνει άλλες προσαρμογές εντός της εταιρείας. Οι μεγάλοι έμποροι λιανικής, για παράδειγμα, ενσωματώνουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας στο προϊόν τους και στις ομάδες σχεδιασμού υπηρεσιών, προκειμένου να αξιοποιήσουν με επιτυχία διάφορες πρωτοβουλίες, όπως τα loyalty cards.

Ο τύπος Τροχιστή, που από τη φύση του είναι λιγότερο ευέλικτος από τους υπόλοιπους τύπους, είναι μια μάλλον φτωχή λύση όταν ο στόχος είναι η ευελιξία και η διευθέτηση.

Επιλέγοντας τη θέση και το ρόλο του τμήματος ΙΤ
Σε μια εταιρική δομή, το τμήμα ΙΤ τοποθετείται ανάλογα με τον προσανατολισμό της επιχείρησης και της στοχευμένης συμβολής του ΙΤ. Οι διάφοροι τύποι που μπορεί να ξεκαθαρίσουν το τοπίο για την καλύτερη τοποθέτηση του ΙΤ, μπορούν να διευκολύνουν την επιλογή, ωστόσο, συνήθως απαιτείται μια μείξη επιλογών.

Στην πραγματικότητα, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι συνιστώσες των μείξεων προκειμένου να γίνουν λεπτομερείς, σωστές και δομημένες επιλογές. Επίσης, είναι απαραίτητο να αναθεωρούνται αυτές οι επιλογές από καιρού εις καιρόν, ιδίως όταν αλλάζουν οι συνθήκες της επιχείρησης.