Οι οργανισμοί πρέπει να είναι επιλεκτικοί και αρχικά να επιλέγουν πρωτοβουλίες που θα επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, ο οργανισμός θα δει πραγματικές βελτιώσεις μόνο μέσω μιας συστηματικής και ολιστικής προσέγγισης, ενισχύοντας τις διαδικασίες και τη διαχείριση του IT, για να βεβαιωθεί ότι έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη αξία για τις επενδύσεις του οργανισμού. Για τον CIO παραμένει ως στόχος η συνεχής εξισορρόπηση κόστους, ποιότητας και κινδύνου.

Τα τελευταία χρόνια, ο CIO έχει έρθει αντιμέτωπος με δραστηριότητες και λύσεις που διευκολύνουν την ευελιξία και βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μιας επιχείρησης, όπως είναι η δραστηριότητα διαχείρισης των υπηρεσιών, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η αποτελεσματική διαχείριση του εκτεταμένου περιβάλλοντος. Και ενώ συνεχίζεται το αρνητικό οικονομικό κλίμα, το IT management δεν πρέπει να επικεντρώνεται τόσο σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές επιβίωσης, αλλά πρέπει και να σχεδιάσει για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες επένδυσης και να προετοιμαστεί, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της επιχείρησης, όσον αφορά στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα κυριότερα μηνύματα/βήματα
• Ο έλεγχος δαπανών παραμένει το βασικό μέλημα του management.
• Οι προσδοκίες των μετόχων πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε το IT να συνεχίσει να συμβαδίζει με τον οργανισμό.
• Το IT πρέπει να συμβαδίζει με τις επιχειρησιακές αλλαγές και βελτιώσεις.
• Παρά τις ημερήσιες πιέσεις, ο CIO οφείλει να εκμεταλλευτεί τις επαναστατικές τεχνολογίες.

Συμβουλές για τις επιχειρήσεις
Το management του IT πρέπει να επικεντρωθεί στις στρατηγικές ικανότητες. Για πολλούς IT managers υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του σημερινού τους ρόλου στο IT μέσα στον οργανισμό και την πραγματικότητα των λειτουργιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Το IT συνεχώς ωριμάζει και, όπως και με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του οργανισμού, τα στελέχη του οφείλουν να αναδείξουν την αξία του στον οργανισμό, να διατηρήσουν τα κόστη χαμηλά και υπό έλεγχο, να φροντίσουν για την αποτελεσματική διεξαγωγή των λειτουργιών και να βεβαιωθούν ότι ο οποιοσδήποτε κίνδυνος αξιολογείται και ελαχιστοποιείται.

Το management του IT πρέπει να επικεντρωθεί λιγότερο στη λεπτομέρεια της τεχνολογίας, όπως η διαθεσιμότητα των server, οι επιδόσεις του δικτύου και η λειτουργικότητα των εφαρμογών, και να προχωρήσει στις στρατηγικές ικανότητες, όπως είναι η διαχείριση κινδύνου, καθώς και o προϋπολογισμός των δαπανών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και ο προγραμματισμός των επενδύσεων, η διακυβέρνηση, η ποιότητα των υπηρεσιών και οι προμήθειες. Αναγκαία μια αποδοτική στρατηγική IT.

Η στρατηγική IT είναι ακόμη ένα παράδειγμα όπου ο πυρήνας ικανοτήτων του IT management συχνά αφήνεται στην τύχη. Είναι κάτι που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό μέσω μιας διαδικασίας εξ ολοκλήρου επικεντρωμένης στον ετήσιο προϋπολογισμό. Ωστόσο, η στρατηγική του IT πρέπει να αναπτυχθεί και να εκτελεστεί με καθορισμένο τρόπο, αφού οι μέτοχοι αναμένουν από τις υπηρεσίες IT να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού με την απορρέουσα ανάγκη για υλοποίηση των στόχων του οργανισμού σε IT στρατηγική και δυνατότητες, ώστε μαζί να μπορούν να ανταποκριθούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Προτεραιότητα η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας. Η τυποποίηση και η απλοποίηση των συστημάτων παραμένουν σημαντικοί στρατηγικοί στόχοι για το IT management.

Μέσα στις λειτουργίες του IT συνεχίζουν να υπάρχουν αυξανόμενα επίπεδα ωριμότητας των διαδικασιών μέσω εκτενούς χρήσης του ITIL και παρόμοιων διαδικασιών, της ανάπτυξης τυποποιημένου εξοπλισμού, καθώς και της εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών του IT. Παράλληλα, τα εργαλεία του IT management εξελίσσονται για να επιτρέψουν την κατασκευή ενός αυτάρκους και αυτο-διοικούμενου ολοκληρωμένου περιβάλλοντος.

Αυτό ωφελεί διάφορες λειτουργίες και επιτρέπει στην υποδομή να λειτουργεί ασφαλέστερα και πιο αποδοτικά, αν και πολλές υποδομές είναι ακόμη μακριά από την επίτευξη ενός τέτοιου οράματος, με τις τεχνολογίες και τους χρήστες να ωριμάζουν σταδιακά. Ενώ το όραμα ενός πλήρους αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος, βασισμένου σε υπηρεσίες, μπορεί να είναι ακόμη πολύ μακριά, οι τεχνικές για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας, των προβλέψεων και των διαδικασιών του IT παραμένουν υψηλή προτεραιότητα.