Τα στελέχη του τμήματος Πληροφορικής, αργά αλλά σταθερά, αποκτούν πιο οικολογικό προσανατολισμό. Μια έρευνα, στην οποία μετείχαν 280 υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΤ αποδεικνύει ότι οδηγούνται προς αυτήν την κατεύθυνση από δύο παράγοντες.

Καταρχήν αρχίζουν να κάνουν «πράσινες» επιλογές σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι δαπάνες που σχετίζονται με την ενεργειακή κατανάλωση. Και κατά δεύτερον έχει να κάνει με την προσπάθεια να αποκτήσουν μια πιο οικολογικά ευαισθητοποιημένη στάση. Ωστόσο στην ίδια έρευνα αποκαλύφθηκε ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν υπολογίζουν τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητες τους στο περιβάλλον.

Κοινωνική ευθύνη
Περισσότερα από τα μισά στελέχη του τμήματος Πληροφορικής (55%) επισημαίνουν ότι η εταιρεία τους έχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διαθέτει «πράσινα» χαρακτηριστικά, ενώ το ? ανάφερε ότι έχει ξεκινήσει να ενδιαφέρεται για το θέμα. Ομως, μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης των προμηθευτών ή ότι διαχειρίζονται τον εξοπλισμό του ΙΤ με ένα περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο. Το 21% αναλαμβάνει ανάλογες δράσεις περιστασιακά και το 20% σπάνια ή σχεδόν ποτέ. Επιπρόσθετα το 1/3 των συμμετεχόντων σπάνια ή ποτέ δεν λαμβάνει υπόψη του το αν τα προϊόντα παρέχουν ή όχι ενεργειακή επάρκεια ή μπορούν αν μπορούν ανακυκλωθούν.

Καταλυτικοί παράγοντες
Το στελέχη του ΙΤ υπόδειξαν την κοινωνική ευθύνη, σε ποσοστό 38% και την μείωση των λειτουργικών δαπανών, σε ποσοστό 37%, ως πρωταρχικούς παράγοντες για τις «πράσινες» λειτουργίες του ΙΤ. Οι δραστηριοποιημένες εταιρείες, επί της παρούσης, σχεδιάζουν να κάνουν τις λειτουργίες του ΙΤ πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των servers (64%), την εκπαίδευση των χρηστών ώστε να κλείνουν τον εξοπλισμό στην διάρκεια της νύχτας (57%), τον προγραμματισμό των υπολογιστών, όταν δεν χρησιμοποιούνται, να εισέρχονται σε sleep mode (49%) και την αναπροσαρμογή της υποδομής ψύξης του data center για να βελτιωθεί η επάρκεια (44%). Από το 63% των ερωτηθέντων, οι οποίοι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με τους κρατικούς κανόνες ανακύκλωσης, περίπου το 92% ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες τους έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις κανονιστικές οδηγίες.

Στόχοι και μετρήσεις
Οι περισσότερες εταιρείες, μέχρι στιγμής, δεν καταμετράνε τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητες τους στο περιβάλλον. Σε ποσοστό 61% οι συμμετέχοντες ανάφεραν ότι οι εταιρείες δεν μετρούν την έκκληση διοξειδίου του άνθρακα και μόνο το 16% απάντησε ότι ετοιμάζονται να το κάνουν. Από το ? των εταιρειών, που όντως μετρούν την έκκληση του διοξειδίου του άνθρακα, μόνο το 11% έχει συμπεριλάβει και το ΙΤ στις μετρήσεις. Μόνο το 24% των στελεχών Πληροφορικής επισήμανε ότι η εταιρεία τους παρακολουθεί τις ενεργειακές δαπάνες του ΙΤ, ενώ το 46% τόνισε ότι στους κόλπους της εταιρείας δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί στόχοι για το τμήμα Πληροφορικής. Μόλις το 20% των στελεχών του ΙΤ διέθετε μετρήσεις για να αποδείξει την πρόοδο που κάνουν σε επίπεδο «green» IT.