Έρευνα των Kaspersky Lab και B2B International αποκαλύπτει ότι το 38% των χρηματοπιστωτικών οργανισμών δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μία επίθεση από την κανονική δραστηριότητα ενός πελάτη.

Το 50% των χρηματοπιστωτικών οργανισμών πιστεύουν ότι η οικονομική απάτη έχει αυξηθεί, ενώ το 41% προχώρησε στην εφαρμογή in-house λύσης κυβερνοασφάλειας, ενώ το 45% βασίζεται σε third-party λύσεις ασφαλείας. Επίσης, το 46% έχουν εφαρμόσει μερικών λύση έναντι της οικονομικής απάτης ή δεν έχουν υιοθετήσει καμία λύση. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μόνο το 57% διαθέτει λύσει ασφαλείας αποκλειστικά για την αποφυγή οικονομικής απάτης. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί οργανισμοί που πρωτίστως ασχολούνται με ηλεκτρονικές πληρωμές χρησιμοποιούν μη-εξειδικευμένες λύσεις. Αυτές συχνά δεν είναι τόσο αξιόπιστες έναντι της απάτης και τείνουν να εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό “false positives” και για τον λόγο αυτό οι οργανισμοί δεν μπορούν να διακρίνουν την επίθεση από την φυσιολογική δραστηριότητα ενός πελάτη.