Η ένωση εταιρειών Μάρακ Ηλεκτρονική - FSYS, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2: "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ, υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Θάσου.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών έως την είσοδο των  κτιρίων του Δήμου, ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση Active Ethernet FTTB, υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης τεχνολογίας Pre-Wimax πολύ υψηλών ταχυτήτων καθώς και παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών με προσωπικό επιφυλακής 24 ώρες, 365 ημέρες. Η σχεδίαση των δικτύων ήταν ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της εδαφικής μορφολογίας της ευρύτερης περιοχής.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 343.159  ευρώ.