Στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες: 1. Globo Technologies, 2. IBM Ελλάς, 3. Singularlogic, 4. Unisystems, και τις ενώσεις εταιρειών 5. Byte Computer-Neuropublic, 6. Intrasoft Inτernational-Altec Integration-Quality & Reliability, 7. Pricewaterhousecoopers Business Solutions-Cosmos Business Systems, 8. Profile-Modus. Ο συνολικός προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στα 5.029.627,50 ευρώ, με Φ.Π.Α.