Οκτώ εταιρείες/ενώσεις εταιρειών υπέβαλαν προσφορές για το έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Ακαδημίας Οδήγησης -“e-Drive Academy”».

Πρόκειται για τις παρακάτω εταιρείες/ενώσεις: 1. OTS, 2. Ένωση Εταιρειών: Bull, Cyberstream Technologies, 3. Ένωση Εταιρειών: Printec, Tredit, Γνώμων Πληροφορικής, 4. Quality & Reliability, 5. Ένωση Νομικών Προσώπων: Τελεστώ, ΕΚΠΑ/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, 6. Ένωση Νομικών Προσώπων: I Know How Πληροφορική, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά, 7. Globo Technologies και 8. Cosmos Business Systems A.E.B.E. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 597.500 ευρώ.