Στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Jeremie, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ επιχειρήσεις στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών με κονδύλια συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ, στα οποία θα προστεθούν και ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι πρώτες επενδύσεις αναμένονται τον Δεκέμβριο. Ειδικότερα, τα προγράμματα venture capital που ενεργοποιούνται μέσω του Jeremie, είναι τα Early Stage, κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου πρώιμου σταδίου, προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ και τα Seed capital (κεφάλαιο σποράς), προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Έπειτα, οι εκταμιεύσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, στα 74 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις σε περισσότερες από 1300 καθώς οι σχετικές αιτήσεις δανειοδότησης έχουν ήδη εγκριθεί.

Ειδικά, τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί μέσω των προγραμμάτων “Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Jeremie”, συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ, με πρόγραμμα συγχρηματοδότησης επιχειρηματικών δανείων ύψους έως 500.000 ευρώ από Ελληνικές Τράπεζες κατά 50%, για υλοποίηση επενδύσεων είτε από επιχειρήσεις πληροφορικής είτε από άλλες επιχειρήσεις για δράσεις πληροφορικής. Το ύψος του προγράμματος είναι 180 εκατ. ευρώ.