Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο Τηλεματικής για τα ΚΤΕΛ Λάρισας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος δυναμικής πληροφόρησης κοινού και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.».

Ανάδοχος του έργου ήταν η Space Hellas και το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εταιρίες Tredit A.E. – Λογισμικό Παρακολούθησης Στόλου, Infotrip A.E. – Συσκευές για Παρακολούθηση Οχήματος, Nest A.E. – Αυτόματοι Πωλητές Εισιτηρίων και AMCO A.B.E.E. – Τηλεματικές Έξυπνες Στάσεις & Αυτόματοι Πωλητές Εισιτηρίων. Στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος διαχείρισης των αστικών μεταφορών, που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης των πολιτών, καθώς και συστήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, με την χρήση προηγμένων τεχνολογικών Μέσων, ενώ εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό εισιτήριο, με την χρήση έξυπνων καρτών. Το Έργο περιλαμβάνει: α) Δώδεκα Αυτόματους πωλητές εισιτηρίων σε  επιλεγμένα κεντρικά σημεία στην πόλη,  ώστε οι πολίτες να προμηθεύονται εισιτήρια οποιαδήποτε στιγμή του εικοσιτετραώρου, β) Δώδεκα έξυπνες στάσεις εγκατεστημένες σε σημεία μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, οι οποίες πληροφορούν τους επιβάτες για τον πραγματικό χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου, γ) Λογισμικό παρακολούθησης των οχημάτων και λογισμικό ενημέρωσης των επιβατών [real  time passenger information], δ) Λογισμικό παρακολούθησης Εισιτηρίων και Έξυπνων καρτών, ε) Διάθεση της πληροφορίας προς τους επιβάτες μέσω του διαδικτύου.

Το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό, περιλαμβάνει πίνακες δρομολογίων, δρομολόγια και στάσεις, στ) Πληροφόρηση των επιβατών για τον πραγματικό χρόνο άφιξης μέσω: έξυπνων  στάσεων, διαδικτύου και με την χρήση SMS, ζ) GPS και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για την επικοινωνία φωνής και δεδομένων, των οχημάτων με το κέντρο ελέγχου, η) Σύστημα αυτόματης συλλογής κομίστρου στο εσωτερικό των οχημάτων, με υποστήριξη  έξυπνων καρτών και συμβατικών εισιτήριων, θ) Σύστημα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας εντός των οχημάτων, για την πληροφόρηση των επιβατών σχετικά με την επόμενη στάση, καθώς και τις μετεπιβιβάσεις και τις ανταποκρίσεις και ι) Ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου των αστικών συγκοινωνιών, όπου παρέχονται στατιστικά στοιχεία για την εξαγωγή  συμπερασμάτων, σε σχέση με την τήρηση των δρομολογίων, τον επανασχεδιασμό τους, και τη διαμόρφωση ορθολογικής πολιτικής σε συνεργασία με τα  αρμόδια κρατικά όργανα ( λ.χ. Δήμος, Νομαρχία ), σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων των αστικών πόλεων. Υπενθυμίζεται πως στο χθεσινό NetFax (28/01/10) δημοσιεύθηκε πως η Tredit ολοκλήρωσε το εν λόγω έργο, ωστόσο ήταν μία από τις υπερεργολάβους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 985.860 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.