Τη Δευτέρα (21/11/2016) ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», που αποτελεί και τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο αναφοράς ώστε η χώρα, με ορίζοντα το 2021, να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος) κατάθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα. Σύμφωνα με αυτό η «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021» πρέπει, εκτός από τους γενικούς μακροπρόθεσμους στόχους, να εξειδικεύσει τις κύριες δράσεις “εμβληματικού” χαρακτήρα, ενώ για την αποτελεσματική υλοποίηση της, πρέπει να γίνει ιεράρχηση των επιμέρους προτεραιοτήτων, να τεθούν μετρήσιμοι ποσοτικοί στόχοι, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να καθοριστούν οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης για τον καθένα από αυτούς, καθώς η δαιδαλώδης ελληνική δημόσια διοίκηση και οι συναρμοδιότητες μεταξύ των φορέων αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση έργων.

Ο ΣΕΠΕ θεωρεί ότι «η εκπόνηση μιας ανάλυσης κόστους – οφέλους για κάθε μία από τις επιμέρους δράσεις είναι σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλει στην καταλληλότερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, αλλά και στον πιθανό επαναπροσδιορισμό τους», ενώ  τονίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Δημόσια Διοίκηση στην πραγμάτωση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Για να γίνει αυτό θα πρέπει «να διαμορφωθούν δομές, οι οποίες θα διατρέχουν οριζόντια όλους τους φορείς υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης». Είναι επίσης σημαντικό, σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, «η Πολιτεία να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό σε πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η χρήση της ψηφιακής υπογραφής», πρωτοβουλίες που θα έχουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους του δημοσίου και, κυρίως, στο συνολικό μετασχηματισμό της οικονομίας.