Η Acer, σε συνεργασία με το European Schoolnet, –ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που ενώνει 31 Υπουργεία για την Εκπαίδευση, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του έργου για την Εκπαίδευση.

Η πειραματική φάση του έργου, με το φιλόδοξο αντικειμενικό στόχο καινοτόμων σχολείων, μέσα από την παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και μεθόδων ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2010.

Συμμετείχαν έξι χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Τουρκία. Έλαβαν μέρος εξήντα τάξεις (10 ανά χώρα) με μαθητές ηλικίας 11-12 ετών ή μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου. Σε κάθε σχολείο υπήρχε μία «ομάδα netbook” που αποτελούνταν από 3-5 δασκάλους, ένα συντονιστή πληροφορικής και έναν σχολικό σύμβουλο. Σε κάθε δάσκαλο δόθηκε ένα notebook και σε κάθε μαθητή ένα netbook.

Στις αναλύσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από τους δασκάλους μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής φάσης του έργου δόθηκε προσοχή πέραν όλων των άλλων στους τομείς που αφορούν στις προσδοκίες και στις ανησυχίες που έχουν σχέση με τη χρήση των netbooks και τον τρόπο που το συγκεκριμένο εργαλείο ενσωματώνεται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Οι πρώτες γενικές πληροφορίες που προέκυψαν από τη μελέτη ήταν η πολύ θετική αξιολόγηση που έδωσαν οι δάσκαλοι στις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τη χρήση των netbook στα σχολεία. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εξαιρετικά θετικοί με ποσοστό θετικών απαντήσεων 90%.

Επιπλέον, περίπου 74% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να προωθήσει εξατομικευμένες μορφές εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των δασκάλων (89%) αναγνωρίζει την αξία των netbooks όσον αφορά στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στον τομέα της πληροφορικής. Ακόμη αξιολογήθηκε ως θετική η επίδραση αυτών των μηχανημάτων στον εμπλουτισμό των προσωπικών δεξιοτήτων, όπως το πνεύμα της πρωτοβουλίας και της επιμονής.

Γενικά, οι δάσκαλοι δεν πιστεύουν πως το notebook είναι ένα έγκυρο εργαλείο για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, πνευματικής και κριτικής ικανότητας.