Η MindWare Technologies συμμετείχε στη διοργάνωση της ημερίδας ενημέρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 17 Μαρτίου 2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του νέου Δημαρχείου Νίκαιας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η εταιρεία παρουσίασε το Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Νίκαιας, το οποίο υλοποίησε σε συνεργασία με τις τεχνικές εταιρείες Ορίζων και Γαιομετρική. Το Σύστημα που υλοποιήθηκε από την ένωση των προαναφερθέντων εταιρειών, περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες, που αφορούν είτε τις υπηρεσίες του Δήμου είτε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα δεδομένα και οι εφαρμογές αφορούν κυρίως τους τομείς: των χωροταξικών και πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου, των οικοδομικών αδειών (Ο.Α.) του πολεοδομικού γραφείου, των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (οδηγός πόλης), του στόλου οχημάτων (αποκομιδής απορριμμάτων, δημοτική συγκοινωνία) καθώς και των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού του Δήμου.

Επιπρόσθετα, με το νέο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα ενισχύονται και βελτιώνονται: η εξυπηρέτηση του πολίτη, η εμπιστοσύνη  του (αξιοπιστία του Δήμου), ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών του, η ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

Το σύστημα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 148, του Μέτρου 2.4 “Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες” του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ’ ΚΠΣ και χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα της σύμβασης είχε οριστεί στα 205.714 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.