Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας-ICT4GROWTH».

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση κρατικών ενισχύσεων «ICT4GROWTH» ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ελλάδα. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Συνολικά υποβλήθηκαν 259 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 284,95 εκατ. ευρώ, από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολικώς ζητηθείσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) που αντιστοιχεί στα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, ανέρχεται σε 136,49 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη δράση (120 εκατ. ευρώ).