Ο Όμιλος Forthnet σύναψε δύο μακροπρόθεσμων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Η νέα χρηματοδότηση διοργανώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου συνολικού ύψους 335 εκατ.

Τα δάνεια θα εκδοθούν από τις εταιρείες Forthnet AE και Forthnet Media Holdings AE για ποσά 40 εκατ. και 50 εκατ. αντιστοίχως και αναλήφθηκαν εξ΄ ολοκλήρου από τις τραπεζικές κοινοπραξίες που έχουν χρηματοδοτήσει τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Ομίλου.

Κατόπιν της συμφωνίας αυτής, ο Όμιλος Forthnet απελευθερώνει επιπρόσθετη ρευστότητα, ώστε να διατηρεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της αναγκών και τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της πόρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας.