Οι πωλήσεις της Quest Συμμετοχών A.E. ανήλθαν σε 67,9 εκατ. ευρώ έναντι 67,6 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας οριακή αύξηση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.705 χιλ. έναντι 2.045 χιλ. το 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.176 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 117 χιλ. έναντι 83 χιλ. πέρυσι.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται σε 13,7 εκατ. έναντι 17,9 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2012. Τα έσοδα της Quest Holdings ανήλθαν σε 892 χιλ. και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 121 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 32 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 254 χιλ. Οι πωλήσεις της Info Quest Technologies ανήλθαν σε 24 εκατ. έναντι 24,1 εκατ. το 2012, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 467 χιλ.

Οι πωλήσεις της iSquare, που διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ανήλθαν σε 12,3 εκατ. και το EBITDA διαμορφώθηκε στις 405 χιλ. Οι πωλήσεις του Ομίλου Uni Systems ανήλθαν σε 15,1 εκατ. έναντι 15,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 959 χιλ. έναντι 785 χιλ.
 
Οι πωλήσεις της ACS Courier ανήλθαν σε 16,5 εκατ. έναντι 17,4 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας μείωση 5%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στις 607 χιλ. Τέλος, η Quest Energy, που ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών είχε πωλήσεις  1 εκατ. έναντι 0,9 εκατ. πέρυσι και EBITDA 239 χιλ. έναντι 365 χιλ.