Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Newsphone Hellas ανήλθε στις 30/9/2008 σε 47,7 εκατ. ευρώ έναντι 47,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 0,03%.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 26,4% και διαμορφώθηκε σε 17,58 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007. Σημαντική, θεωρεί η διοίκηση της εταιρείας, την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 7,69 μονάδες, “στοιχείο το οποίο αποτέλεσε τη βάση της κερδοφορίας του ομίλου στις 30/9 του 2008”.

Συγκεκριμένα το μικτό περιθώριο ανήλθε σε 36,84% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 29,15% το 2007. Η διοίκηση της Newsphone Hellas υποστηρίζει ότι “η αυξημένη κερδοφορία οφείλεται στη γενικότερα αποδοτικότερη λειτουργία του ομίλου και στον εξορθολογισμό του κόστους έργων του δημοσίου που υποστηρίζει η εταιρεία, τα οποία όντας σε προχωρημένο στάδιο εκτέλεσής τους αποδίδουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους”.