Οι εταιρείες 1) Νέσσος Πληροφορική, 2) AVMap GIS, 3) Draxis Περιβαλλοντική, 4) Epsilon International, 5) Infomap, 6) Neuropublic, 7) OTS και 8) Telenavis κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το G.I.S. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Ενιαίο – Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Π.Σ. – G.I.S.) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η υλοποίηση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 230.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.