Τη λύση SAS Risk Management for Insurance επέλεξε ο Όμιλος P&V για να εξασφαλίσει ένα κεντρικό σύστημα αναφοράς των κινδύνων, προκειμένου να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και άμεση άποψη της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των διαφόρων φορέων ασφάλισης.

Με την υλοποίηση της λύσης της SAS, ο Όμιλος P&V θα είναι σε θέση να εφαρμόσει άμεσα τις νέες αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις υποβολής αναφορών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εσωτερικών όσο και αυτών που αναφέρονται στην κοινοτική οδηγία Solvency ΙΙ.

Η λύση SAS Risk Management for Insurance βοηθά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το τυποποιημένο ή/και εσωτερικά μεντέλα (partial & internal) μοντέλο του Solvency II για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας με βάση τον κίνδυνο. Η ανάπτυξη της λύσης βασίζεται σε μία στιβαρή πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και υποβολής αναφορών που παρέχει πλήρη ολοκλήρωση με το μοντέλο ασφαλιστικών δεδομένων της SAS.