Ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας μέσω της αποτελεσματικής, αποδοτικής και ασφαλούς χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών.

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της αγοράς, για την επίτευξη του ρόλου της Διεύθυνσης Πληροφορικής, δεν αρκεί μόνο η ευθυγράμμισή της με την υπάρχουσα στρατηγική της εταιρείας. Χρειάζεται επιπλέον η συμμετοχή της στην χάραξη της στρατηγικής αυτής, με την ιδιότητα του έμπιστου συμβούλου.

Και τούτο διότι η Διεύθυνση Πληροφορικής μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση  μέσα από καινοτόμες λύσεις. Οι λύσεις αυτές συμβάλουν στην ουσιαστική μείωση του κόστους και οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση.

Για να επιτελέσει ο Διευθυντής Πληροφορικής αυτόν το ρόλο του valuable player στην παροχή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αρκεί απλά να ακολουθήσει τον παρακάτω «δεκάλογο» επιτυχίας:
1. Συγκεντρώστε και εξορθολογίστε τις υποδομές: Η ιλιγγιώδης εξέλιξη των δυνατοτήτων του hardware σε συνδυασμό με τις υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας επιτρέπουν νέα επιχειρησιακά μοντέλα για το ΙΤ (Virtualization, Cloud Computing, Platform-as-a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Services Oriented Infrastructure (SOI)).

2. Κάντε καινοτομική επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας: Το re-engineering είναι μια μεθοδολογία με την οποία επιτυγχάνονται σημαντικές βελτιώσεις, αλλά από την άλλη πλευρά απαιτεί μεγάλες αλλαγές στην οργάνωση και στον τρόπο εργασίας. Η σπουδαιότητα της Πληροφορικής είναι ζωτικής σημασίας, επειδή λειτουργεί ως ένας κρίσιμος «καταλύτης» των διαδικασιών καινοτομίας. Με τη σειρά τους, οι καινοτόμες διαδικασίες προσφέρουν την πρόκληση για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της Πληροφορικής.

3. Εξασφαλίστε ανταγωνιστικές κοστολογικές δομές για τις υπηρεσίες σας: Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους κατάλληλους συνδυασμούς in-sourcing και out-sourcing φθάνοντας σε ένα ιδανικό υβριδικό μοντέλο right-sourcing, που εξυπηρετεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες της εταιρείας.

4. Tυποποιείστε τις υπηρεσίες σας: Το Information Technology Infrastructure Library (ITIL) προσφέρει ένα σύνολο κατανοητών και συνεκτικών βέλτιστων πρακτικών για τυποποίηση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών (CSI) και των βέλτιστων πρακτικών. Μπορεί να συμπληρωθεί, όπου είναι απαραίτητο, με άλλες κατευθυντήριες γραμμές, όπως COBIT και Six Sigma.

5. (Επαν)αξιολογείστε το χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών: Εξέταση και κατάταξη των εφαρμογών (review, retire, renew, replace, rehost, rearchitect) έχοντας την κινητικότητα (mobility) του χρήστη σαν καθοριστικό κριτήριο.

6. Εφαρμόστε μεθοδολογίες Διοίκησης Εργων (Program, Project & Portfolio Management) και ιδρύστε Γραφείο Εργων (Project Management Office-PMO): Με τον τρόπο αυτό βελτιστοποιείται η συνεργασία και η εκμετάλλευση των πόρων, μειώνεται το αρνητικό ρίσκο και αποφεύγονται οι συνέπειες της αποτυχίας επίτευξης των έργων στο «triple constraint» (Scope, Time, Cost).

7. Ενισχύστε την «παραγωγική διακυβέρνηση» (governance): Αυτό επιτυγχάνεται με απλές και σαφείς πολιτικές, δομές και διαδικασίες για τη διοίκηση και τον έλεγχο της συστημάτων Πληροφορικής, ώστε να συνδεθούν με τους επιχειρηματικούς στόχους. Ετσι θα μεγιστοποιήσουν την αξία της Πληροφορικής και θα ελαχιστοποιήσουν τους σχετικούς κινδύνους.

8. Μειώστε τα κόστη συντηρήσεων: Αυτό θα πρέπει να γίνει εξασφαλίζοντας πάντα την εγγύηση της διαθεσιμότητας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, θα μπορούν να δοθούν περισσότεροι πόροι σε έργα υψηλής προτεραιότητας.

9. Μετασχηματίστε τις οργανωτικές δομές της Διεύθυνσης Πληροφορικής με προσανατολισμό στον πελάτη: Δημιουργείστε νέους ρόλους στα πρότυπα των account managers ή business consultants.

10. «Επενδύστε» στους χρήστες: Ισως και το πιο σημαντικό. Διοργανώστε εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφάλειας υπολογιστών για όλους τους χρήστες (είναι γεγονός ότι και οι πιο εξελιγμένες τεχνολογίες ασφάλειας έχουν σαν αδύναμο κρίκο τον ίδιο τον χρήστη!). Κάντε  ειδικές «στοχευμένες» προχωρημένες εκπαιδεύσεις για εφαρμογές γραφείου (π.χ. advanced Excel για τους οικονομικούς, advanced Powerpoint για το marketing, advanced Word για  γραμματείς, κ.λπ).  Το e-learning συνιστάται γιατί προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής επιφορτίστηκαν και αξιολογήθηκαν για πολλά χρόνια με το να κάνουν τα πράγματα σωστά. Είναι καιρός να αξιοποιήσουν την εξελισσόμενη τεχνολογία για να κάνουν τα σωστά πράγματα.