O Ιωάννης Παράσχος, IT Director του ομίλου TITAN, μίλησε στο netweek για τον ρόλο του σύγχρονου CIO, για τα προβλήματα στην επικοινωνία της Διεύθυνσης Πληροφορικής με το business, για το πώς μπορεί αυτό το κενό να καλυφθεί από τις δύο πλευρές και για το πώς η στρατηγική του ΙΤ θα υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τους εταιρικούς στόχους.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί  την κρίση, για να έρθει πιο κοντά στο business και να αναδείξει τον ρόλο της ως φορέα αλλαγής, καινοτομίας και ισότιμου επιχειρησιακού εταίρου. Σε αυτήν την προσπάθεια, η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει ως όπλα την ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρησιακών διεργασιών σε όλη την έκταση του value chain, τη γνώση των αδυναμιών τους, τα δυνητικά οφέλη από βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν, αλλά και να προτείνει λύσεις, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που δεν φείδεται εργαλείων.

Προϋποθέσεις για τα ανωτέρω, είναι η άριστη γνώση του business, η εναρμόνιση της στρατηγικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής με την εταιρική στρατηγική, των δράσεών της με συγκεκριμένες εταιρικές επιδιώξεις και η διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος στον οργανισμό για την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και την εισαγωγή των όποιων αλλαγών απαιτούνται. Οδηγός των αλλαγών θα πρέπει να είναι πάντα οι εταιρικοί στόχοι και όχι η τεχνολογία.

Ενίσχυση της ευελιξίας
Για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ, η παρατεταμένη κρίση και η οικονομική αβεβαιότητα στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, έχουν στρέψει την εταιρεία κυρίως στον περιορισμό του κόστους και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας.
Οι στόχοι για τη Διεύθυνση Πληροφορικής μεταφράζονται σε επαναξιολόγηση του συνολικού κόστους, με αυστηρότερη αξιολόγηση και στοχευμένη επιλογή των επενδυτικών έργων (projects prioritization) και εναρμόνιση των λειτουργικών εξόδων με τις στρατηγικές επιδιώξεις (lights-on activities alignment).

Οι περικοπές των εξόδων, που τα δύο τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει το 25% χωρίς επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες, επιτρέπουν την απελευθέρωση πόρων της Διεύθυνσης Πληροφορικής για την τροφοδότηση έργων, με άμεσο και ουσιαστικό όφελος στην επιχειρησιακή απόδοση. Η ταχεία επέκταση του ομίλου ΤΙΤΑΝ στην εποχή πριν την κρίση, με εξαγορές και νέες μονάδες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμόρφωσαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σχετική ανομοιογένεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι άμεσοι στόχοι μας αφορούν:
• Στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την υφιστάμενη επένδυση.
• Στη βελτιστοποίηση των υποδομών με παράλληλη μείωση των πόρων που απαιτούνται για την υποστήριξη και διαχείρισή τους: τυποποίηση τεχνολογιών, ενοποίηση συστημάτων στα data centers, απλοποίηση, συγκέντρωση και αυτοματοποίηση εργασιών, ενίσχυση της ασφάλειας της πληροφορίας.
• Στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών: απλοποίηση, τυποποίηση, αυτοματοποίηση διεργασιών, ολοκλήρωση εφαρμογών και κατάργηση interfaces, μείωση χρόνου ολοκλήρωσης διεργασιών και εμπλεκόμενων πόρων.
• Στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας: αυτοματοποίηση συλλογής της πληροφορίας, ανάλυσή της, εξέταση σύνθετων σεναρίων και μοντέλων πρόβλεψης, εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης αποτελεσμάτων.
• Στην ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνίας με χρήση εργαλείων UC (Unified Communications) και online collaboration.

Η τυποποίηση και η μείωση των διαφοροποιήσεων σε υποδομές και υποστηρικτικές διεργασίες θα επιτρέψουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής να αφιερώσει σταδιακά περισσότερους πόρους στις διεργασίες προστιθέμενης αξίας και στην καινοτομία. Αυτή είναι η απώτερη στόχευσή μας και βλέπει σαφώς στη μετά την κρίση εποχή, όταν θα επανέλθει η ανάπτυξη.

Ο μετασχηματισμός του ΙΤ από έναν οργανισμό εσωστρεφή, οδηγούμενο από την τεχνολογία και το κόστος, σε έναν οργανισμό που λειτουργεί ως τεχνολογικός εταίρος, ακολουθεί μια διαδρομή, με ενδιάμεσες στάσεις, χωρίς άλματα και απαιτεί τη σταθερή και στενή συνεργασία του business. Η κρίση σε αυτήν τη διαδρομή λειτουργεί ως καταλύτης της αλλαγής, όχι ανασταλτικά. Οφείλουμε να δούμε μετά από αυτήν και να προετοιμαστούμε από σήμερα – αν δεν έχουμε ξεκινήσει ήδη.