Ο ΟΤΕ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο παροχής υπηρεσιών ενοποίησης δικτυακών υποδομών και προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού για λογαριασμό της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και μετάπτωσης των υφισταμένων δικτυακών υποδομών της Κτηματολόγιο Α.Ε., στην παροχή δικτυακών υπηρεσιών στα σημεία του Εθνικού Κτηματολογίου, στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικού πληροφορικής (hardware), στην συντήρησης του υλικού πληροφορικής (hardware), στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και βελτιστοποίησης δικτυακών υποδομών και τέλος, στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών. Η χρονική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως εκτός του ΟΤΕ, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές η 1) Forthnet και η ένωση εταιρειών 2) Hellas Online – Intracom. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στο 1.202.060 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.