Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ προχώρησε σε προσωρινή διακοπή παροχής ορισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς την εταιρεία Teledome λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τον ΟΤΕ.

“Η εταιρεία αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις συμβατικές της οικονομικές υποχρεώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παρήλθε η προθεσμία που όριζε η διαδικασία συνδιαλλαγής (ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 – νέος πτωχευτικός κώδικας), στην οποία είχε ζητήσει να υπαχθεί η Teledome το Φεβρουάριο του 2008.

Οι συνδρομητές της εταιρείας μπορούν ακόμη να πραγματοποιούν και να δέχονται κλήσεις. Στόχος του ΟΤΕ είναι η διασφάλιση της οικονομικής του σταθερότητας από πρακτικές εταιρειών, που θεωρούν ότι ο ΟΤΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεπικοινωνιακή τράπεζα, ενώ στις ίδιες επιτρέπεται να προβαίνουν σε κινήσεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι ενέργειες αυτές θα επαναληφθούν όσες φορές είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ΟΤΕ και των μετόχων του”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα η Teledome απάντησε με ανακοίνωσή της ότι “η από τον ΟΤΕ, διακοπή παροχής υπηρεσιών προς την Teledome, παραβιάζει τις διατάξεις του ν.3588/2007, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, οι οποίες απαγορεύουν στον ΟΤΕ να προβεί σε οιαδήποτε διακοπή παροχής υπηρεσιών προς τη Teledome.

Στις 15 Σεπτεμβρίου κοινοποιήθηκε στον ΟΤΕ η Αίτηση Όρκισης του ορισθέντος από το Δικαστήριο Μεσολαβητή, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του για την ανοιγείσα, δυνάμει της 670/2008 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαδικασίας συνδιαλλαγής. Σημειώνεται ότι, η ίδια αυτή απόφαση, απέρριψε τις αντιρρήσεις του ΟΤΕ κατά της αίτησης της Teledome, διαπίστωσε ότι η εταιρεία ορθώς ζήτησε την υπαγωγή της σε διαδικασία συνδιαλλαγής προκειμένου να προστατευθεί και από ενέργειές του ΟΤΕ σε βάρος της, όπως επίσης ότι η εταιρεία έχει αμφισβητήσει ευλόγως απαιτήσεις του ΟΤΕ.

Η Teledome διερωτάται πως  είναι δυνατόν η Πολιτεία να ανέχεται κραυγαλέα φαινόμενα αυθαιρεσίας εκ μέρους επιχειρήσεως, στην οποία μέτοχος είναι το ίδιο το Κράτος και οι οποίες πρωτίστως ζημιώνουν το ίδιο, τους λοιπούς μετόχους του ΟΤΕ και βεβαίως οδηγούν στον αφανισμό ιδιωτικών επιχειρήσεων, εξαφάνιση θέσεων εργασίας και κατάργησης κάθε έννοιας Κράτους Δικαίου”, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.