Ο όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε πτώση στα καθαρά του κέρδη της τάξεως του 90,4%, αφού έκλεισε το 2010 με 39,6 εκατ. ευρώ ενώ το 2009 είχε καταγράψει καθαρά κέρδη ύψους 410,9 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα ο ΟΤΕ εμφάνισε λειτουργικά κέρδη 384,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,043 δισ. ευρώ το 2009. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 8%, στα 5,482 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο δ΄ τριμήνου τα καθαρά κέρδη ο ΟΤΕ εμφάνισε ζημιές της τάξης των 91,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, κυρίως λόγω των έκτακτων εισφορών, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από έναν αντιλογισμό 30,1 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την έκτακτη φορολογική εισφορά. Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες και η μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον Όμιλο ΟΤΕ, που κατέγραψε μείωση στα έσοδα ύψους 12,4% το δ’ τρίμηνο 2010.

Τα Λειτουργικά Έξοδα εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των απομειώσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν στα €886,4 εκατ., το δ’ τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 12,4% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τη μείωση στα έσοδα.