Προϋπόθεση επιτυχίας ενός Διευθυντή Πληροφορικής στο ρόλο του, είναι ο συνδυασμός τεχνικών δεξιοτήτων, η γνώση επιχειρησιακών διαδικασιών και Management, καθώς οι προκλήσεις και οι δομικές μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας είναι καταιγιστικές.

Για να ανταποκριθεί ο Διευθυντής Πληροφορικής στις προκλήσεις και το συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα της Υγείας δεν αρκεί να διαθέτει όχι μόνο τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες.

Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη γνώση των διαδικασιών που τεκμηριώνουν τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του φορέα-οργανισμού. Οι προκλήσεις αυτές και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον δεν είναι φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά στο σύνολο του Δημοσίου τομέα.

Το Δημόσιο λόγω της δομικής αναδιοργάνωσης και την απαίτηση μέτρησης της αποδοτικότητάς του, αλλά και της αποτελεσματικότητάς του, εισάγει μοντέλα και διαδικασίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν μόνο στον Ιδιωτικό Τομέα. Η δημοσιοποίηση οικονομικών και λειτουργικών δεικτών, που αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και εξάγονται με την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών Πληροφορικής, την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και μοντέλων, έχει στόχο την ενημέρωση της Διοίκησης και τη χάραξη στρατηγικών.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να αναβαθμίζει τις υποδομές με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που θα μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, να αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις αδυναμίες, ώστε με την κατάλληλη υποστηρικτική δομή να επιτυγχάνεται η πλήρης λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων & υποδομών.

Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να διέπεται από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου Manager, τα οποία είναι:
• Τεχνικές Δεξιότητες, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εξειδικευμένης εργασίας και προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση
• Διαπροσωπικές Δεξιότητες, που απαιτούνται για την οργάνωση, κατανόηση, καθοδήγηση, παρακίνηση, συνεργασία και συντονισμό άλλων ατόμων
• Δεξιότητες αφηρημένης σκέψης και συνολικής θεώρησης, που απαιτούνται για την αντίληψη του οργανισμού σαν ολότητα και την κατανόηση της λειτουργίας του και της σχέσης του με το περιβάλλον.

Καινοτομίες στο χώρο της υγείας
Οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωράνε με ταχύτατους ρυθμούς με την αξιοποίηση των υποδομών Πληροφορικής. Η απαίτηση διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων με την εισαγωγή και χρήση διεθνών κωδικοποιήσεων και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο λογισμικού αλλά και οργανωτικού, καθιστά τον Διευθυντή Πληροφορικής συντονιστή αυτής της διαδικασίας. Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να αναζητήσει καλές πρακτικές για τον καλύτερο συντονισμό και τον εναρμονισμό στην ελληνική πραγματικότητα.

Συμβολή στη μείωση των δαπανών και αύξηση εσόδων
Η συμβολή της Πληροφορικής στη μείωση του κόστους λειτουργίας ενός φορέα είναι σημαντική. Με μια προσεκτική μελέτη των έργων Πληροφορικής θα καταλήξουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι τα έργα Πληροφορικής είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, καθώς η επιστροφή της επένδυσης (ROI), μειώνει δραστικά τα λειτουργικά κόστη. Σημαντικό παράδειγμα η χρήση ενός συστήματος PACS: επιφέρει μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 65% κατ’ ελάχιστο, χωρίς να συνυπολογισθεί και να μετρηθεί το κόστος της ανθρωποπροσπάθειας και της καλύτερης διαχείρισης προσωπικού.

Σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές επιφέρουν μείωση δαπανών κατά 40% και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι να θέτει τους στρατηγικούς στόχους, υποβάλλοντας κοστολογημένες και τεκμηριωμένες μελέτες, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις (Cloud Computing, Open Source).

Οι σύγχρονοι προβληματισμοί
Βασικοί προβληματισμοί για τον Διευθυντή Πληροφορικής αποτελούν:
• Η διασφάλιση αδιάλειπτης και σωστής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και διασφάλιση υποδομών.
• Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, αποκτώντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
• Η συνεχιζόμενη κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και του λοιπού προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων.
• Η επεκτασιμότητα και ευελιξία προσαρμογής των συστημάτων στις όποιες μεταρρυθμίσεις.

Για την επιτυχία στο ρόλο τους, τα στελέχη Πληροφορικής θα πρέπει να εκπαιδεύονται και σε θεματικά αντικείμενα που αφορούν την οργάνωση και τις διαδικασίες του φορέα για ολοκληρωμένη γνώση και επιτυχή αξιοποίηση των υποδομών Πληροφορικής.