Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει διαφοροποιηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αποτελεί στις μέρες μας βασική προϋπόθεση για να κρατά μια εταιρεία την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά.

Οι σύγχρονες Διευθύνσεις Πληροφορικής έχουν προσαρμοστεί και λειτουργούν επιτυχώς για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό πεδίο. Αυτό, βεβαίως, δεν αρκεί. Οι προκλήσεις της εποχής και το ευμετάβλητο περιβάλλον που επιχειρούν οι εταιρίες σήμερα, επιβάλουν, πλέον, διαφορετική αντιμετώπιση.

Διαρκώς ρευστό περιβάλλον
Η Διεύθυνση Πληροφορικής καλείται να προσαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά σε επιρροές που δέχεται από εξωτερικούς παράγοντες τού περιβάλλοντος (οικονομικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς). Παγιωμένες δομές οικονομίας με σταθερές διαδικασίες και κανόνες παύουν πλέον να υφίστανται. Παραδοσιακές μορφές κοινωνικής οργάνωσης αλλοιώνονται με την εισαγωγή στο προσκήνιο νέων συνηθειών (social media, blogs, Internet forums). Οι αλλαγές στον τρόπο απόκτησης αγαθών (e-commerce), στον τρόπο επικοινωνίας (msn, Skype) και στην ανάγκη πρόσβασης στην πληροφορία από οπουδήποτε (smartphones, tablets), αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Κοινωνικοπολιτικές αλλαγές επιβάλλουν εγρήγορση, άμεσες και ακριβείς αποφάσεις, βασισμένες, όμως, σε μετρήσιμα δεδομένα.

Η ερμηνεία των δεδομένων είναι το παν
Ολες αυτές οι αλλαγές και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιφέρουν σημαντική αύξηση στον όγκο, την ταχύτητα εισροής και την ποικιλομορφία της πληροφορίας. Αυτό, αρκετά συχνά, έχει ως αποτέλεσμα στο να δίνουμε έμφαση στη μαζική συλλογή και ασφαλή αποθήκευση της πληροφορίας και όχι τόσο στην ουσιαστική αξιοποίησή της, λαμβάνοντας,βεβαίως, πάντα υπόψη τους στόχους τής εταιρείας μας.

Πολυσύνθετος ρόλος
Η δομημένη διαχείριση και αξιοποίηση των τεχνολογικών πόρων, σε συνάρτηση με την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος πληροφορικής, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) και σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης τμημάτων και διαδικασιών πληροφορικής (ITIL/ITSM), ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής έχει τη δυνατότητα να οργανώσει, λειτουργήσει και βελτιώσει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα του. Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει: • Να γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα τμήματα της εταιρείας του. • Να είναι σε θέση να συνθέτει τα δεδομένα, εκμεταλλευόμενος τη γνώση που έχει πάνω στις διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται καθημερινά από την εταιρεία. • Να αυξάνει την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων, μειώνοντας το χρόνο που χρειάζονται για να εξάγουν αποτελέσματα. • Να προτείνει λύσεις μείωσης του φόρτου εργασίας και βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εταιρείας, παρέχοντάς τα κατάλληλα εργαλεία. • Να κρατά την ποιότητα και την πιστότητα των δεδομένων και των υπηρεσιών σε σταθερά υψηλό επίπεδο. • Να προσφέρει απλούς και αξιόπιστους τρόπους ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων στους ιδιοκτήτες/μετόχους της εταιρείας. • Να προσφέρει απλούς και αξιόπιστους τρόπους ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων στους διευθυντές άλλων τμημάτων της εταιρείας. • Να λειτουργεί σε συνάρτηση με τους στόχους της επιχείρησης. • Να διαθέτει ηγετικές ικανότητες.

Πληροφορική και οικονομική κρίση
Η σύγχρονη Διεύθυνση Πληροφορικής, μπορεί να αναλύσει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να συνθέσει την πληροφορία ανάλογα με τα αιτήματα που δέχεται και να παρουσιάσει άμεσα αξιοποιήσιμα οικονομικά αποτελέσματα, με απλό και κατανοητό τρόπο. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που κινούμαστε, ενώ παλαιότερα πιστεύαμε ότι «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», τώρα «το γρήγορο ψάρι θα φάει το αργό».

Πληροφορική και ποντοπόρος Ναυτιλία
Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία είχε και έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ και δεκαετίες το δεδομένο ότι επιχειρεί διεθνώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνει συνεχώς υπόψη της δεδομένα από πολλές και διαφορετικές πηγές, να τα επεξεργάζεται με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, να εξάγει αξιόπιστο αποτέλεσμα και να ακολουθεί την πλέον συμφέρουσα λύση. Παρόλα αυτά, η προσαρμογή της στα νέα δεδομένα θα πρέπει να ακολουθεί ταχύτερους ρυθμούς, λαμβάνοντας υπόψη ένα οικονομικά δυσμενές και ραγδαία ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο το ρίσκο των επιλογών της.