Το πληροφοριακό σύστημα «ATLANTIS E.R.P.» της UNISOFT επέλεξε ο όμιλος εταιριών ATI (http://www.atifood.com/), ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος όμιλος στους τομείς επεξεργασίας τομάτας και παραγωγής και τυποποίησης τοματοπολτού. Η προμήθεια του «ATLANTIS E.R.P.», καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών  υλοποιήθηκαν από την UNISOFT Α.Ε. Στο συγκεκριμένο έργο ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών της παραγωγής και την κοστολόγηση των προϊόντων σε κάθε φάση της, στον αποτελεσματικό προγραμματισμό παραλαβών – παραδόσεων, στην πλήρη οικονομική και στατιστική πληροφόρηση της διοίκησης, καθώς και στην εφαρμογή ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής πολιτικής. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του «ATLANTIS E.R.P.», η διοίκηση της εταιρείας πλέον είναι σε θέση να έχει σαφή εικόνα για το σύνολο της εμπορικής της δραστηριότητας και να λαμβάνει άμεση και αναλυτική πληροφόρηση, ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τα επιχειρηματικά της σχέδια.