Οι εταιρείες: α. Intracom IT Services, β. Singularlogic και οι ενώσεις εταιρειών: γ. Byte - Αρχέτυπον, δ. Profile - Q&R - Ελληνική Φωτογραμμετρική και ε. Unisystems - Ερατοσθένης κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για το έργο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας (ΟΠΣ ΔΗΠΕ)" του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες τις Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ειδικότερα ο Ανάδοχος, θα αναπτύξει λογισμικό (σύστημα αυτοματισμού γραφείου, σύστημα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών, διαδικτυακή πύλη, λοιπές ειδικές εφαρμογές), θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει εξοπλισμό, θα παράσχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης και εκπαίδευσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6.473.692 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και η  προθεσμία εκτέλεσης 15 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.