Οι ενώσεις εταιρειών: 1. Master-Aegean College-Δίον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης-Έργον ΚΕΚ-Practica Δυτ. Ελλάδος-Εργασία Εκπαιδευτική, 2. Τεχνική Εκπαιδευτική-ΚΕΚ Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας-ΙΡΙΣ ΑΕ, 3. ΜΕΚ ΑΕ-Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός-ΚΕΚ Ανέλιξις-ΚΕΚ Διάσταση-Στ. Πανταζής Μ.ΕΠΕ, 4. Epsilon Net-ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ-ΚΕΚ Ανάπτυξη ΑΕ-ΚΕΔΙΒΙΜ 2 Φοροτεχνικός και 5. η Κοινοπραξία Κόμβος Απασχόλησης Νέων κατέθεσαν προσφορές για την υλοποίηση του έργου του ΣΕΠΕ «Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18 - 24 ετών στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Το έργο αφορά την υλοποίηση Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης στα εξής αντικείμενα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician), Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist), Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist), Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer) και Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist). Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελούμενων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκηση και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.700.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.