Η Altec υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για το έργο "Προμήθεια λογισμικού, εξυπηρετήτων εφαρμογών και βάσεων δεδομένων".

Ο εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί στη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την εξυπηρέτηση ανέργων και εργοδοτών, το οποίο θα βασιστεί σε ανοιχτά πρότυπα και σε ενιαία βάση δεδομένων.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 660 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.