Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και κυρίως η δυστοκία που παρουσιάστηκε στο Δημόσιο τομέα και τους σχετιζόμενους με αυτόν οργανισμούς, αναφορικά με την εκπλήρωση υποχρεώσεων, την συμβασιοποίηση αλλά και την παραλαβή έργων, άσκησε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του ομίλου Profile κατά το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους.

Εν τούτοις ο όμιλος παρουσίασε θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και ενίσχυσε τη ρευστότητα του, μέσα από συγκροτημένες πολιτικές είσπραξης απαιτήσεων, λειτουργικής αναδιοργάνωσης και περιορισμού των εξόδων.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο, το εννιάμηνο του 2009 έφτασε τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ εν συγκρίσει με τα 11,6 εκατομμύρια ευρώ το εννιάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 21,14%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν στα 1,06 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,79 ευρώ εκατομμυρίων το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 29 χιλιάδες ευρώ από 1,61 εκατ. ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση των φόρων, υπήρξαν ζημιές της τάξεως των 120 χιλιάδων ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,7 εκατ. ευρώ, με προ φόρων ζημιές της τάξεως των 169 χιλιάδων ευρώ.

Επιπλέον οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου αλλά και της μητρικής ανέρχονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Στο εννεάμηνο του 2009 ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων/Τραπεζικές Υποχρεώσεις Ομίλου διαμορφώνεται σε 3,26, με το κύριο μέρος των υποχρεώσεων αυτών να αφορά σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Η εταιρεία κάνει ειδική αναφορά στην ευθύνη του Δημοσίου όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμολογήσεις ολοκληρωμένων/ παραδοτέων έργων στο ευρύτερο Δημόσιο, λόγω και της αδράνειας που δημιουργήθηκε από τις πρόσφατες εκλογές και την προεκλογική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων επί κατακυρωμένων έργων από το Δημόσιο και σχετιζόμενων φορέων με το Δημόσιο τομέα, διατάραξαν σημαντικά τον προγραμματισμό και την ροή εργασιών του ομίλου.