Την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO/IEC 27001:2005 από τον Οργανισμό TUV Hellas, στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας δεδομένων, ανακοίνωσε η Cosmos Business Systems.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω πρότυπο αφορά σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια δεδομένων, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε μαγνητικά ή άλλα μέσα, με διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό που τα διαχειρίζεται ή έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και με θέματα που αφορούν στη φυσική προστασία των εγκαταστάσεων και την ανάκτηση δεδομένων.

Η Cosmos δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο τομέα σε μια περίοδο, κατά την οποία τα θέματα ασφαλείας και διατήρησης των δεδομένων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην απρόσκοπτη λειτουργία κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.

Η εν λόγω πιστοποίηση διασφαλίζει τους πελάτες της Cosmos, ότι το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των κρίσιμων αυτών «περιουσιακών» στοιχείων των πελατών της.