Η SiEBEN πιστοποιήθηκε, από την TUV HELLAS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001:2004 (Σύστημα Διαχείρισης), μετά από επιθεώρηση και αξιολόγησή της.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό, η SiEBEN εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ανάπτυξη, Εμπορία, Παραμετροποίηση, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Λογισμικού και Πληροφορικών Συστημάτων. Η εφαρμογή του συστήματος θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό και τη μέριμνα για ποιότητα και καινοτομία.