Η Vodafone και το Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων στο Περιβάλλον που διαθέτει, έλαβαν το Μάρτιο Πιστοποίηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025.

Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί την αναγνώριση της εύρυθμης, επιστημονικής και αξιόπιστης εργασίας του Εργαστηρίου, για την οποία και αξιολογήθηκε από τον αρμόδιο εθνικό φορέα. Η Vodafone είναι η μοναδική εταιρία τηλεπικοινωνιών που διαθέτει Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στο Περιβάλλον πιστοποιημένο κατά ISO 17025.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης καθιστά τις μετρήσεις του Εργαστηρίου πλήρως αξιόπιστες και έγκυρες. Η εγκυρότητα της διαδικασίας θα διαφυλάσσεται από τον Έλεγχο του Εργαστηρίου που θα διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΕΣΥΔ.