Πωλήσεις 260 εκατ. ευρώ πέτυχε ο Όµιλος Πλαίσιο, συνεχίζοντας τη δυναµική του πορεία, παρά το δυσχερές µακροοικονοµικό περιβάλλον.

Η αµελητέα πτώση των πωλήσεων, κατά 2,3%, στο εννιάµηνο απεικονίζει τόσο τη συνεχιζόµενη βελτίωση των µεριδίων αγοράς του Οµίλου, όσο και την αυξανόµενη εµπιστοσύνη στην Πλαίσιο. Ταυτόχρονα, ο Όµιλος πέτυχε µείωση των εξόδων κατά 5,6% συνεχίζοντας τη συνεπή του πορεία στην εξοικονόµηση των εξόδων. Συνεπεία των παραπάνω, ο Όµιλος παρέµεινε στην κερδοφορία, παρά την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. Η αξιοσηµείωτη µείωση των αποθεµάτων (κατά 29 εκατ. ευρώ), η συνεπής µείωση των απαιτήσεων (κατά 8,1 εκατ. ευρώ), η µείωση των υποχρεώσεων προς προµηθευτές (κατά 33,3 εκατ. ευρώ), καθώς και η χαµηλή δανειακή επιβάρυνση εξασφαλίζουν στον Όµιλο
την απαραίτητη ευελιξία σε επίπεδο ρευστότητας.